Paraszat Teruma

Paraszat Teruma

W Parszy w tym tygodniu B!g bardzo dok?adnie instruuje nas co mamy zrobi?, by m?g? zamieszka? mi?dzy nami. Jaki to sekret?? Medytacja? Asceza? Mo?e posty albo samobiczowanie? Nie! B!g m?wi, ?eby?my zebrali najdro?sze i najbardziej wyrafinowane materia?y jakie tylko s? dost?pne i zacz?li prac? z nimi, by Jego obecno?? mog?a si? po?r?d nas objawi?.

W ostatniej Parszy B!g opisa? wszelkie komplikacje, kt?re mog? powsta?, gdy ?yjemy w ?wiecie fizycznym pod boskim prawem. Wszystko jest tak z?o?one i przypadkowe, ?e oczywistym staje si? pomys?, i? najlepsze, co mo?emy zrobi? to ograniczenie wystawiania si? na pokuszenie. Najlepiej odizolowa? si? od pokus i komplikacji. W tym tygodniu B!g nakazuje nam robi? dok?adnie odwrotnie. Je?li chcemy by znalaz? si? w naszym ?yciu, musimy by? w tym ?wiecie aktywni i bynajmniej nie potulni. B!g wymaga, by?my zajmowali si? technologiami, gdzie b?dziemy mieli do czynienia ze z?otem, srebrem i szlachetnymi kamieniami; musimy zabija? zwierz?ta i rozpala? ogie?. ?wiat, w kt?rym B!g z nami zamieszka jest z?o?ony i pe?en pokus. Gdyby jednak by?o inaczej, do czego potrzebowaliby?my Jego pomocy?

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Comments

comments