e

Portuguese

Parashat Chukat

Parashat Korach

Parashat Shelach

Parashat Beha’alotecha

Parashat Nassô

Parashat Bamidbar

Parashat Behar Bechokotai

Parashat Emor

Parashat Acharê Mot-Kedoshim

Parashat Tazriá e Metsorá

Parashat Shemini

Parashat Vaicrá

Parashat Vayak’hel – Pecudê

Parashat Ki Tissá – Purim Sameach!

Parashat Tetsavé

Parashat Terumá

Parashat Mishpatim

Parashat Yitro

Parashat Beshalach

Parashat Bo

Parashat Vaerá

Parashat Shemot

Parashat Vayechi

Parashat Vayigash

Parashat Vayêshev

Parashat Vayishlach

Parashat Vayetzê

Parashat Toledot

Parashat Chayé Sará

Parashat Vayerá

Parashiot Jodesh Elul

Parashat Equev

Parashat Vaetjanan

Parashat Masei

Parashat Matot

Parashat Pinchas

Parashat Balac

Parashat Córach

Parashat Behaalotechá

Parashat Bechucotai

Parashat Emor

Parashat Acharê – Pessach

Parashat Metsorá

Parashat Tazria

Parashat Tsav

Parashat Vayicrá

Parashat Pecudê

Parashat Vayak´hel

Parashat Ki Tissá

Parashat Tetsavé

Parashat Terumá

Parashat Mishpatim

Parashat Yitro – Tu B’shvat Sameach!

Parashat Beshalach

Parashat Vaerá

Parashat Vayigash

Parashat Miketz – Chanuká

Parashat Vayishlach

Parashat Toldot

Parashat Chaiei Sara

Parashat Noach

Yom Kipur

Parashat Nitzavim – Vaielech

Parashat Ekev

Parashat Matot – Masei

Parashat Pinchas

Parashat Korach

Parashat Shelach

Parashat Behaalotechá

Parashat Naso

Parashat Behar-Bechukotai

Parashat Emor

Parashat Tzav

Parashat Vaikra

Parashat Tezave

Parashat Teruma

Parashat Bo

Parashat Vayeji

Parashat Vayeshev

Parashat Vaishlaj

Parashat Toldot

Parashat Jaiei Sara

Raízes no.048 – Setembro ’11

Raízes no.047 – Junho `11

Raízes no.046 – Abril ’11

Raízes no.045 – Março ’11

Raízes no.043 – Janeiro ’11

Raízes no.042 – Dezembro ’10

Raízes no.041 – Novembro ’10

Raízes no.040 – Agosto ’10

Raízes no.039 – Julho ’10

Raízes no.038 – Julho ’10

Raízes no.036 – Abril ’10

Raízes no.035 – Abril ’10

Raízes no.033 – Março ’10

Raízes no.032 – Fevereiro ’10

Raízes no.030 – Dezembro ’09

Raízes no.026 – Outubro ’09

Raízes no.025 – Setembro ’09

Raízes no.024 – Julho ’09

Raízes no.023 – Julho ’09

Raízes no.020 – Abril ’09

Raízes no.019 – Mar?o ’09

Raízes no.018 – Fevereiro ’09

Raízes no.015 – Janeiro ’08

Raízes no.014 – Dezembro ’08

Raízes no.013 – Dezembro ’08

Raízes no.012 -Novembro ’08

Raízes no.011 – Outubro ’08

Raízes no.010 – Setembro ’08

Raízes no.009 – Agosto ’08

Raízes no.008 – Julho ’08

Raízes no.007 – Julho ’08

Raízes no.006 – Junho ’08

Raízes no.005 – Maio ’08

Raízes no.004 – Maio ’08

Raízes no.001 – Mar?o ’08