Bnei Menasze

Nie codziennie spotyka si? kogo?, kto zrobi? alij? do Izraela nieca?e trzy lata temu, nauczy? si? p?ynnie hebrajskiego i walczy? z Izraelskimi Si?ami Obronnymi o prawo do s?u?by bojowej, mimo ?e przekroczy? wiek kwalifikacyjny.?Ale Ayala Tova Hangshing, cz?onkini plemienia Bnei Menasze, kt?ra z nasz? pomoc?...

W ramach piel?gnowania wiedzy i ?wiadomo?ci na temat zaginionych i ukrytych spo?eczno?ci ?ydowskich w Centrum Ma'ani mamy wiele eksponat?w w naszej siedzibie w Jerozolimie. Obecnie wystawiamy pi?kne zdj?cia i artefakty Bnei Menasze z p??nocno-wschodnich Indii. Obejmuj? one instrumenty muzyczne, kolorow? odzie?, bi?uteri? i upominki. Wszystko powsta?o z...

Niedawno Avi Mizrahi, dyrektor projektu Bnei Menasze w Shavei Israel, spotka? si? z Yoelem Hadadem, dyrektorem Aliyah and Absorption w Tyberiadzie, aby rozpocz?? now? ekscytuj?c? inicjatyw?. W ramach programu, wsp?lnego projektu Shavei Israel, miasta Tyberiada i Bituach Leumi (Instytut Narodowego Ubezpieczenia w Izraelu), m?odzi ludzie Bnei Menasze b?d?...

Pracownicy Shavei Israel cz?sto wyg?aszaj? przem?wienia i przedstawiaj? prezentacje w spo?eczno?ciach, szko?ach i podczas seminari?w na ca?ym ?wiecie.?Ostatnio, wraz z pandemi? koronawirusa, programy te w du?ej mierze migrowa?y do ???wiata wirtualnego za po?rednictwem Zoom i innych us?ug dostarczania webinar?w online. Wiele program?w rocznych w Izraelu zako?czy?o...

Obed Hrangchal, cz?onek spo?eczno?ci Bnei Menasze, ma nadziej? do??czy? do IDF i reprezentowa? Izrael w mi?dzynarodowych zawodach. B?dzie to mo?liwe, gdy w ko?cu po trwaj?cych ?wi?tach ?ydowskich wyemigruje do Izraela wraz z rodzicami i siostr?. Obed ma lat 26. Wygra? wiele presti?owych mistrzostw. Zdoby? ju? dwa...

Wiele sytuacji ostatnich miesi?cy musia?a dostosowa? si? do zmian wynikaj?cych z pojawienia si? koronawirusa tak jak i ta wyprawa, kt?ra zako?czy?a si? ca?kiem zaskakuj?co. Konieczna by?a modyfikacja plan?w i ci?g?a adaptacji do ostatniej chwili. W ko?cu uda?o nam si? spotka? ze Stevenem Kleinem, profesorem na...

Emuna i Shimrit to m?ode kobiety Bnei Menasze, kt?re przyby?y do Izraela w tym samym czasie, w czerwcu 2014 r., z Churachandpour w Manipurze w p??nocno-wschodnich Indiach. Wiedz?c o tym i widz?c je razem w sp?dnicach z identycznego tradycyjnego materia?u mo?na by pomy?le?, ?e s?...

Bethu, czyli sfermentowana soja, to pokarm, kt?ry uwielbiaj? ludzie Bnei Menasze.?Cz?sto robi si? z niego ostr? past?.?Oto przepis dostarczony nam przez Gershoma Thangneo Touthanga: Pierwszy krok: mocz suszone ziarna soi przez 7-8 godzin. Drugi krok: gotuj fasol? prawie, ale nie do ko?ca. Trzeci krok: wyjmij fasol? i poczekaj,...

Z przykro?ci? informujemy o ataku na Am-Shalema, m?odego ?yda z plemienia Bnei Menasze, kt?ry zrobi? alij? do Izraela z Chin trzy lata temu. Jeste?my oszo?omieni i oburzeni tym rasistowskim zachowaniem. Am-Shalem zosta? zaczepiony ostatniej nocy w Tyberiadzie przez dw?ch chuligan?w, kt?rzy krzykn?li: ?Koronavirus! Chiny!? po...

Kiedy dzieci osi?gaj? wiek ?doros?o?ci? w judaizmie, w rzeczywisto?ci s? jeszcze do?? m?ode. Zrozumia?e jest, ?e ci m?odzi nastolatkowie koncentruj? si? na przyjacio?ach, telefonach i zabawie ...