Przyw?dztwo i tworzenie nowych gmin ?ydowskich

Przyw?dztwo i tworzenie nowych gmin ?ydowskich

Podobnie jak inne organizacje na ca?ym ?wiecie, Shavei Israel musia?a ca?kowicie zmieni? dzia?alno?? w ?wietle pandemii koronawirusa.

Nasze spo?eczno?ci znajduj?ce si? na wi?kszo?ci kontynent?w podj??y wyzwanie, organizuj?c internetowe konferencje i programy, takie jak ten zorganizowany w Ekwadorze przez rabina Elada Villegasa. Wyk?ad zatytu?owany ?Przyw?dztwo i ustanowienie nowych spo?eczno?ci ?ydowskich? by? prowadzony w j?zyku hiszpa?skim, a uczestnikami byli ludzie z ca?ej Ameryki ?aci?skiej i Izraela.

Z niecierpliwo?ci? czekamy na wiele innych podobnych program?w, kt?re b?d? s?u?y? utrzymaniu zaanga?owania i ??czno?ci naszych spo?eczno?ci w tych trudnych czasach.

Przeprowadzka do Izraela nie jest ?atwa. Do tego nauka obcego j?zyka. Jedna z cz?onki? plemienia Bnei Menasze dodatkowo zaci?gn??a si? do wojska, by broni? pa?stwa.

Comments

comments