Paraszat Haszawua

Jakub, kt?rego spotykamy w tym tygodniu, zdaje si? by? podobny do mnie. Na pocz?tku naszej Parszy widzimy go samotnego, bezsennego ju? od kilku nocy, podczas gdy jego rodzina ?pi, mierz?cego si? ze wszystkimi sprawami, na kt?re nie mia? czasu w ci?gu dnia. Gdy wszystko jest...

W Parszy w tym tygodniu poznajemy J?zefa i jego sny. Od drugiego wersu naszej Parszy jasne jest, ?e J?zef stara si? z ca?ych si?, by zapewni? sobie w?adz? nad bra?mi. Gdy opowiada im sw?j pierwszy sen, skar?? si? w?a?nie na to. W swoich narzekaniach formu?uj?...

W tym tygodniu J?zef awansuje z najni?szej warstwy spo?ecze?stwa, jest uwi?zionym niewolnikiem, na najpot??niejszego cz?owieka w Egipcie. Jaki stosuje trik? Jest wizjonerem. Faraon do?wiadcza serii niepokoj?cych sn?w i nie podobaj? mu si? interpretacje oferowane przez jego m?drc?w. Gdy tylko s?yszy interpretacj? zaproponowan? przez J?zefa uspokaja...

Tora ko?czy si? w tym tygodniu Parsz? ?Wezot Habracha?, co w t?umaczeniu znaczy: ?Oto b?ogos?awie?stwo?. Cho? Moj?esz b?ogos?awi plemiona i ca?y nar?d, nie wiadomo tak naprawd? do kt?rego b?ogos?awie?stwa odnosi si? tytu? naszej Parszy. Tu? przed ?mierci?, B!g pokazuje Moj?eszowi ziemi? Izraela. Wnikliwe ?r?d?a twierdz?,...

Tak du?o mo?na powiedzie? o Parszy Bereszit, ?e a? boj? si? otworzy? usta. Ka?demu nowemu pocz?tkowi towarzyszy strach przed pora?k?, a w naszej Parszy widzimy jej ca?kiem du?o. Zar?wno Adam, jak i jego pierworodny grzesz?, i to na du?? skal?. Jak reaguje B!g? Szuka ich?...

Zazwyczaj trudno jest mi wczu? si? w rzeczywisto??, w kt?rej funkcjonuje Noe. Rozumiem stoj?ce przed nim wyzwania natury psychologicznej i moralnej, ale a? do dzi? ogromna jej cz??? - zbli?aj?cy si? koniec ?wiata, mn?stwo czasu sp?dzanego tylko i wy??cznie z najbli?sz? rodzin? - by?a mi...

Parsz? w tym tygodniu otwiera pierwszy kontakt B!ga z Abrahamem. B!g m?wi, ?eby opu?ci? Ur Kasdym i poszed? do miejsca, w kt?rym obdarzy go widzeniem. Abraham post?puje zgodnie z poleceniami. Gdy tylko wkracza do ziemi Izraela, ukazuje mu si? B!g, a potem? cisza. Przez dwadzie?cia...

Czytaj?c dwie ostatnie Parsze czuj? potrzeb? zadania pytania, o dzia?ania, kt?re najlepiej definiuj? Abrahama. Jak si? zachowuje w odpowiedzi na ??dania B!ga i co robi, kiedy brakuje polece?.? We?my na przyk?ad jego reakcj? na zniszczenie Sodomy i Gomory. Tydzie? temu, kiedy miasta te zosta?y podbite,...

W tym tygodniu obchodzimy setn? rocznic? ?mierci Szymona An-skiego, tw?rcy ?Dybuka?, jednego z najbardziej znamienitych dzie? ?ydowskiej kultury. By?a to sztuka, p??niej film niezwyk?a, poniewa? uda?o jej si? wznie?? na scen? nas i nasz? ?ydowsko??. Jak? tajemnic? uchwyci?? Umarli ?ydzi nie pozostan? martwi. Ka?dego ranka,...

Jestem Amerykaninem. Cho? nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych ju? od niemal dwudziestu lat lat, zar?wno ich sukces, jak i one s? dla mnie wci?? niezwykle wa?ne. Mam w sobie obecnie du?o l?ku, poniewa? pokojowy proces przekazania w?adzy po wyborze nowego prezydenta znajduje si? w impasie....