Bnei Anousim

7 i 14 lutego o godz. 10:00 w Izraelu odb?dzie si? konferencja ?Powr?t Bnei Anousim? Moderatorem b?dzie Michael Freund - za?o?yciel i prezes Shavei Israel. W?r?d rozm?wc?w znajd? si? rabin Eliahu Birnbaum oraz ekspert w dziedzinie genealogi Genie Milgrom. Sympozjum zosta?o zaplanowane i stworzone, aby rzuci? ?wiat?o...

Yitzchak De Oliveira jest naszym przedstawicielem w Portugalii i odpowiada za ?Dom Anusim? Shavei Israel w mie?cie Belmonte. Niedawno Yitzchak uzyska? certyfikat nadzorcy kaszrutu i uczestniczy? w procesie produkcji, a ostatecznie w prezentacji nowego wina Castelo Rodrigo. W listopadzie winiarnia Cooperativa Figueira de Castelo Rodrigo rozpocz??a produkcj?...

W zesz?ym tygodniu dziewcz?ta i kobiety ze spo?eczno?ci Bnei Anousim z Cali w Kolumbii przygotowa?y si? na szabat, bior?c udzia? w specjalnym wydarzeniu Shavei Israel pieczenia cha?ki. Pod nadzorem rabina Szymona Jehoszuy, wys?annika Shavei w regionie, skorzystali z okazji, aby zag??bi? si? w znacz?ce do?wiadczenie pieczenia cha?y. Dowiedzieli si? o...

W Ekwadorze jest dzi? wiele m?odych i rozwijaj?cych si? spo?eczno?ci Bnei Anousim. Ka?da z nich liczy kilkadziesi?t os?b, kt?re chc? dowiedzie? si? wi?cej o Torze, tradycji ?ydowskiej i ponownie po??czy? si? ze swoim dziedzictwem. Rabin Shimon Yehoshua, wys?annik Shavei Israel na Kolumbi?, niedawno odwiedzi? niekt?re z nich i udost?pni? nam...

W nocy 8 na Av, 527 lat temu, deportowano ostatnich ?yd?w z Hiszpanii. Ci, kt?rzy zostali zmuszeni do przej?cia na chrze?cija?stwo musieli zosta?. Inni zostali zabici ze wzgl?du na swoja wiar?.  W ostatnich dziesi?cioleciach wielu potomk?w ?Anousim? o kt?rych mowa odkrywa na nowo swoje pochodzenie. W ekscytuj?cym procesie powoli...

W zesz?ym tygodniu opublikowali?my pierwsz? cz??? wywiadu z prezesem i za?o?ycielem Shavei Israel Michaela Freunda na temat potomk?w os?b, kt?re dokona?y przymusowych konwersji w czasie Inkwizycji. Tekst ukaza? si? w magazynie ????? ????. Oto kolejna jego cz???. Sta?o si? to 500 lat temu. Czy ludzie zaczynaj? teraz szuka? swoich korzeni? W ci?gu...

Wsp??pracujemy z wieloma spo?eczno?ciami na ca?ym ?wiecie. Czasami opowiadamy Wam wi?cej o konkretnych osobach, kt?re zg?aszaj? si? na ochotnika jako przedstawiciele swpich gmin, instytucji, organizacji czy zwyk?ych grup ?ydowskich. Te osoby na co dzie? pomagaj? nam organizowa? nasze dzia?ania w najlepszy mo?liwy spos?b i dociera? do...

Spo?eczno?? Beit Toldot znajduje si? w mie?cie Guayaquil w Ekwadorze i sk?ada si? z oko?o 10 rodzin. Postanowi?y one na nowo po??czy? si? ze swoimi ?ydowskimi korzeniami. Robi? to pod nadzorem rabina Szymona Jehoszuy, emisariusza Shavei Izraela w Kolumbii. KONTYNUACJA ...

Oto kilka fotografii z zaj?? dla dzieci i doros?ych, kt?re zosta?y zorganizowane w Chile przez naszego wys?annika rabina Latapiata. Shavei Israel wspiera spo?eczno?? Chile dzi?ki czemu mog?o odby? si? studiowanie Tory, nauka hebrajskiego i halachy. Zobaczcie sami! [gallery type="slideshow" size="medium" ids="http://shaveipolska.shavei.org/wp-content/uploads/2018/06/WhatsApp-Image-2018-06-06-at-22.17.15.jpeg|,http://shaveipolska.shavei.org/wp-content/uploads/2018/06/WhatsApp-Image-2018-06-06-at-22.17.15-1.jpeg|,http://shaveipolska.shavei.org/wp-content/uploads/2018/06/WhatsApp-Image-2018-06-06-at-22.17.15-2.jpeg|,http://shaveipolska.shavei.org/wp-content/uploads/2018/06/WhatsApp-Image-2018-06-06-at-22.17.15-4.jpeg|,http://shaveipolska.shavei.org/wp-content/uploads/2018/06/WhatsApp-Image-2018-06-06-at-22.17.15-7.jpeg|,http://shaveipolska.shavei.org/wp-content/uploads/2018/06/WhatsApp-Image-2018-06-06-at-22.17.15-8.jpeg|,http://shaveipolska.shavei.org/wp-content/uploads/2018/06/WhatsApp-Image-2018-06-06-at-22.17.14.jpeg|,http://shaveipolska.shavei.org/wp-content/uploads/2018/06/WhatsApp-Image-2018-05-13-at-19.03.56.jpeg|,http://shaveipolska.shavei.org/wp-content/uploads/2018/06/WhatsApp-Image-2018-05-13-at-19.03.56-1.jpeg|"]...

W tym tygodniu wspólnoty Shavei Israel w rożnych miejscach świata tak jak i inne społeczności żydowskie świętowały początek nowego, 5780 roku żydowskiego - Rosz Haszana. Od Ekwadoru i Kolumbii po Portugalię i Polskę, ludzie gromadzili się w synagogach i domach kultury, aby słuchać dźwięku szofaru i uczestniczyć we wspólnych...