Author:

26/8/20 הרצאה של יו"ר "שבי ישראל" רב מיכאל פרוינד וברכה לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה: "שמור התרבות והמסורת של קהילות נדחי ישראל" 23/9/20 הרצאה של סמנכ"לית " שבי ישראל"  עידית בלאושטיין : "השבטים האבודים בעבר ובהווה . מנהגים  וסודות של בני אנוסים. 14/10/20...