e

Portugués

Parashiot Jodesh Elul

Parashat Equev

Parashat Vaetjanan

Parashat Masei

Parashat Matot

Parashat Pinchas

Parashat Balac

Parashat Córach

Parashat Behaalotechá

Parashat Bechucotai

Parashat Emor

Parashat Acharê – Pessach

Parashat Metsorá

Parashat Tazria

Parashat Tsav

Parashat Vayicrá

Parashat Pecudê

Parashat Vayak´hel

Parashat Ki Tissá

Parashat Tetsavé

Parashat Terumá

Parashat Mishpatim

Parashat Yitro – Tu B’shvat Sameach!

Parashat Beshalach

Parashat Vaerá

Parashat Vayigash

Parashat Miketz – Chanuká

Parashat Vayishlach

Parashat Toldot

Parashat Chaiei Sara

Parashat Noach

Yom Kipur

Parashat Nitzavim – Vaielech

Parashat Ekev

Parashat Matot – Masei

Parashat Pinchas

Parashat Korach

Parashat Shelach

Parashat Behaalotechá

Parashat Naso

Parashat Behar-Bechukotai

Parashat Emor

Parashat Tzav

Parashat Vaikra

Parashat Tezave

Parashat Teruma

Parashat Bo

Parashat Vayeji

Parashat Vayeshev

Parashat Vaishlaj

Parashat Toldot

Parashat Jaiei Sara

Raízes no.048 – Setembro ’11

Raízes no.047 – Junho `11

Raízes no.046 – Abril ’11

Raízes no.045 – Março ’11

Raízes no.043 – Janeiro ’11

Raízes no.042 – Dezembro ’10

Raízes no.041 – Novembro ’10

Raízes no.040 – Agosto ’10

Raízes no.039 – Julho ’10

Raízes no.038 – Julho ’10

Raízes no.036 – Abril ’10

Raízes no.035 – Abril ’10

Raízes no.033 – Março ’10

Raízes no.032 – Fevereiro ’10

Raízes no.030 – Dezembro ’09

Raízes no.026 – Outubro ’09

Raízes no.025 – Setembro ’09

Raízes no.024 – Julho ’09

Raízes no.023 – Julho ’09

Raízes no.020 – Abril ’09

Raízes no.019 – Mar?o ’09

Raízes no.018 – Fevereiro ’09

Raízes no.015 – Janeiro ’08

Raízes no.014 – Dezembro ’08

Raízes no.013 – Dezembro ’08

Raízes no.012 -Novembro ’08

Raízes no.011 – Outubro ’08

Raízes no.010 – Setembro ’08

Raízes no.009 – Agosto ’08

Raízes no.008 – Julho ’08

Raízes no.007 – Julho ’08

Raízes no.006 – Junho ’08

Raízes no.005 – Maio ’08

Raízes no.004 – Maio ’08

Raízes no.001 – Mar?o ’08